برنامه های اوقات فراغت پایگاه تابستانی مسجد جامع رسول الله رباط کریم
27 دقیقه پیش ارسال شده


برنامه های اوقات فراغت پایگاه تابستانی مسجد جامع رسول الله رباط کریم

+ برنامه های اوقات فراغت پایگاه تابستانی مسجد جامع رسول الله رباط کریم
اعلام نشست چهل و چهارم شرح دفتر نخست مثنوی از سوی دکتر سروش+ابیات مثنوی
1 ساعت پیش ارسال شده

ICCNC: دکتر عبدالکریم سروش در چهل و چهارمین نشست شرح دفتر نخست مثنوی همچنان به تفسیر داستان بلند «آن وزیر یهودی که نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب» می‌پردازد.

Masnavi 44 24 June 2018

داستان به آنجا رسید که وزیر یهودی دست به اعتکاف و گوشه نشینی یازید و به رغم اصرار مریدان از کنج انزوا و اعتکاف بیرون نیامد. ادامه داستان را دکتر سروش در نشست چهل و چهارم که عصر روز یکشنبه ۲۴ ژوئن در منلوپارک برگزار می‌شود ، پی خواهد گرفت.

جهت اطلاع شما گرامیان و آمادگی ذهنی بیشترتان با ابیات مثنوی، حدود ۵۰ بیت از حکایاتی که دکتر سروش قرار است آن‌ها را شرح کند در زیر آمده است. این ابیات از مثنوی نسخه دکتر محمدعلی موحد انتخاب شده است که با تایید دکتر سروش تا کنون بهترین تصحیح از این کتاب لبخند خدا و پربار به شمار می‌رود.

شرح دفتر نخست مثنوی از سوی دکتر عبدالکریم سروش- جلسه ۴۴

ابیات ۶۵۰ تا ۷۰۲

نومید کردن وزیر مریدان را از رَفضِ خلوت

آن وزیر از اندرون آواز داد                                                                            کای مریدان از من این معلوم باد

که مرا عیسی چنین پیغام کرد                                                                  کز همه یاران و خویشان باش فرد

رویْ در دیوار کن، تنها نشین                                                                        وز وجودِ خویش هم خلوت گزین

بعد ازین دستوریِ گفتار نیست                                                                بعد ازین با گفت و گویم کار نیست

الوداع ای دوستان، من مرده‌ام                                                                          رخت بر چارم فلک بر برده‌ام

تا به زیرِ چرخِ ناری چون حَطَب                                                                          من نسوزم در عَنا و در عَطَب

پهلوی عیسی نشینم بعد ازین                                                                           بر فرازِ آسمان ِچارمین

ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا

وانگهانی آن امیران را بخواند                                                                  یک‌بیک تنها بهر یک حرف راند

گفت هر یک را :«به دینِ عیسوی                                                            نایبِ حق و خلیفه‌یْ من توی

وان امیرانِ دگر اتباعِ تو                                                                            کرد عیسی جمله را اَشیاعِ تو

هر امیری کو کَشَد گردن، بگیر                                                           یا بکُش، یا خود همی دارَش اسیر

لیک تا من زنده‌ام، این وا مگو                                                                       تا نمیرم، این ریاست را مجو

تا نمیرم من، تو این پیدا مکن                                                                         دعویِ شاهی و استیلا مکن

اینک این طومار و احکامِ مسیح                                                        یک بیک بر خوان تو بر امّت فصیح»

هر امیری را چنین گفت او جدا:                                                           «نیست نایب جز تو در دینِ خدا»

هر یکی را کرد او یک‌یک عزیز                                                              هرچه آن را گفت این را گفت نیز

هر یکی را او یکی طومار داد                                                                        هر یکی ضدِّ دگر بود اَلمُراد

متنِ آن طومارها بُد مختلف                                                                      همچو شکلِ حرفها،  یا تا الف

حکمِ این طومار ضدِّ حکم ِ آن                                                              پیش از این کردیم این ضد را بیان

کشتن وزیر خویشتن را در خلوت

بعد از آن چل روزِ دیگر در ببست                                                      خویش کُشت و از وجود خود برَست

چونک خلق از مرگِ او آگاه شد                                                           بر سرِ گورش قیامتگاه شد

خلق چندان جمع شد بر گورِ او                                                             مو کنان، جامه‌دران، در شور او

کآن عدد را هم خدا داند شمرد                                                          از عرب وز تُرک و از رومی و کُرد

خاکِ او کردند بر سرهای خویش                                                            دردِ او دیدند درمان جای خویش

آن خلایق بر سرِ گورش مَهی                                                        کرده خون را از دو چشمِ خود رَهی

طلب کردنِ امّتِ  عیسی علیه‌السلام از امرا  که ولیِّ عهد از شما کدام است؟

بعد ماهی خلق گفتند ای مِهان                                           از امیران کیست بر جایش نشان؟
تا به جای او شناسیمَش امام                                       دست و دامن را به دست او دهیم

***

چون که شد خورشید و ما را کرد داغ                                     چاره نبوَد بر مقامش از چراغ

چون که شد از پیش دیده وصلِ یار                                                 نایبی باید از اومان یادگار
چون که  گل بگذشت و گلشن شد خراب                                 بوی گل را از که یابیم؟ از گلاب

***

چون خدا اندر نیاید در عیان                                                     نایبِ حقّ‌اند این پیغامبران

نه، غلط گفتم، که نایب با مَنوب                                           گر دو پنداری قبیح آید نه خوب

نه، دو باشد، تا توی صورت‌پرست                                پیش او یک گشت کز صورت برَست

چون به صورت بنگری، چشمِ تو دوست                        تو به نورش در نگر کز چشم رُست

نور هر دو چشم نتْوان فرق کرد                                     چون که در نورش نظر انداخت مرد

***

ده چراغ ار حاضر آید در مکان                                              هر یکی باشد بصورت غیر آن

فرق نتْوان کرد نورِ هر یکی                                              چون به نورش روی آری بی‌شکی

گر تو صد سیب و صد آبی بشمری                                  صد نمانَد، یک شود چون بفشری

در معانی قسمت و اَعداد نیست                                           در معانی تجزیه و اَفراد نیست

اتّحاد یار با یاران خوشست                                               پای معنی‌گیر، صورت سرکشست

صورتِ سرکش گدازان کن برنج                                              تا ببینی زیرِ او وحدت چو گنج

ور تو نگْدازی، عنایتهای او                                                           خود گدازد، ای دلم مولای او

او نماید هم به دل‌ها خویش را                                                          او بدوزد خرقهٔ درویش را

***

منبسط بودیم یک جوهر همه                                              بی‌سر و بی پا بُدیم آنسر همه

یک گهر بودیم همچون آفتاب                                            بی گره بودیم و صافی همچو آب

چون بصورت آمد آن نورِ سَرِه                                                شد عدد چون سایه‌های کنگره

گنگره ویران کنید از منجنیق                                                    تا رود فرق از میانِ این فریق

***

شرح این را گفتمی من از مِری                                                   لیک ترسم تا نلغزد خاطری

نکته‌ها چون تیغ پولادست تیز                                                گر نداری تو سپر وا پس گریز

پیش این الماس بی اسپر مَیا                                                          کز بریدن تیغ را نبْوَد حیا

زین سبب من تیغ کردم در غلاف                                         تا که کژخوانی نخوانَد برخلاف
***

آمدیم اندر تمامی داستان                                                              وز وفاداریّ جمعِ راستان

کز پسِ این پیشوا بر خاستند                                                 بر مقامش نایبی می‌خواستن

+ اعلام نشست چهل و چهارم شرح دفتر نخست مثنوی از سوی دکتر سروش+ابیات مثنوی
صوت،متن و کلیپ های سلسله جلسات مؤثرترین مفهوم در حیات بشر :: لبخند خدا
3 ساعت پیش ارسال شده

۹۷/۰۴/۰۲

چاپ

ایمیل و پی دی اف


کلیپ های تصویری

جلسه اول (۹۶/۶/۳۰)

جلسه دوم (۹۶/۶/۳۱)

جلسه سوم (۹۶/۰۷/۰۱)

جلسه چهارم (۹۶/۰۷/۰۲)

جلسه پنجم (۹۶/۰۷/۰۳)

جلسه ششم (۹۶/۰۷/۰۴)

جلسه هفتم (۹۶/۰۷/۰۵)

جلسه هشتم (۹۶/۰۷/۰۶)

جلسه نهم (۹۶/۰۷/۰۷)

جلسه دهم (۹۶/۰۷/۰۸)

جلسه یازدهم (۹۶/۰۷/۰۹)

 

 

+ صوت،متن و کلیپ های سلسله جلسات مؤثرترین مفهوم در حیات بشر :: لبخند خدا
برگزاری کلاس آموزش قرائت قرآن در روستای ونایی شهرستان بروجرد
24 ساعت پیش ارسال شده


برگزاری کلاس آموزش قرائت قرآن در روستای ونایی شهرستان بروجرد

+ برگزاری کلاس آموزش قرائت قرآن در روستای ونایی شهرستان بروجرد
زندگی غرب ، یک زندگی مدرن سرکوب‌گر است [کتاب‌های موفقیت غربی به توهم می پردازد ]
1 روز پیش ارسال شده

یک نشست بررسی کتاب با محوریت نقد و بررسی کتاب‌های روانشناسی موفقیت به قلم «دونالد ترامپ» با حضور استاد شهریار زرشناس و کامران صحت به همت کانون اندیشه جوان،  (سه‌شنبه ۱۴ دی۹۵ ) در مرکز تبادل کتاب برگزار شد.

 

استاد شهریار زرشناس در ابتدا به ریشه‌یابی واژه روانشناسی پرداخت و گفت: در میان واژه‌های یونانی، «روان» مدنظر نیست بلکه «جان» است؛ ما یک روح داریم و یک چیز دیگری به نام جان داریم. جان یا نفس با روح متفاوت است و اگر بخواهیم اسم دقیقی برای این دانش بگذاریم جان‌شناسی باید باشد نه روان‌شناسی! یا همان علم‌النفس.

 

استاد شهریار زرشناس  عنوان کرد: بنیانگذار این دانش در ایران یعنی دکتر علی‌اکبر سیاسی در سال ۱۳۱۷ در کتابی تحت عنوان «علم‌النفس از لحاظ تعلیم و تربیت» نوشته است؛ علم‌النفس را لحاظ کرده است اما بعدها اصطلاح علم روانشناسی باب شد و به کار رفت اما این اصطلاح دقیق نیست.

استاد شهریار زرشناس  ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: در حال حاضر، صدای انتقاد نسبت به رویکرد اشتباه روانشناسی مدرن که هدف خود را ارتقای مادی بشر قرار داده است، شنیده می‌شود و مشکل این روانشناسی آن جاست که با سبک زندگی مدرن ظرفیت‌های انسان را سرکوب کرده و اجازه آزادشدن این ظرفیت‌ها را به انسان نمی‌دهد.

 

استاد شهریار زرشناس تصریح کرد: زندگی غرب، یک زندگی مدرن سرکوب‌گر است که می‌خواهد میان انسان و محیط سازگاری ایجاد کند و لذا بسیاری از مباحث روانشناسی لبخند خدا که در دهه‌های اخیر مطرح می‌شود، بهتر از روانشناسی مدرن است. البته باید در مفهوم موفقیت فکر کنیم و بدانیم هدف ما از موفقیت چیست. چون دنیای غرب با انتشار کتاب‌های روانشناسی موفقیت به دنبال انباشت سود، جمع‌آوری ثروت و افزودن بر دارایی خود است در حالی که ما هدف زندگی را چیز دیگری می‌دانیم.

 

استاد شهریار زرشناس با بیان اینکه مشکل روانشناسی مدرن این است که انسان را با محیط سازگار می‌کند تا از اضطراب او بکاهد، گفت: بزرگترین چیزی که بشر به آن نیاز دارد، حقیقتی است که آن را فراموش کرده است. در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ داستان فقیر پولدار توسط سرمایه‌داری نوظهور مطرح شد و پس از موج سوم انقلاب صنعتی یعنی ظهور الکترونیک، این اندیشه رواج یافت و در نظام سرمایه‌داری و مناسبات ظالمانه افسانه فقیر پولدار ترویج می‌شد.

استاد شهریار زرشناس خاطرنشان کرد: هدف از انتشار کتاب‌های روانشناسی موفقیت، پولدارتر شدن انسان‌ها است؛ این کتاب‌ها به جای این که واقعیات را بیان کنند به توهم می‌پردازند چون با یادگیری نمی‌توان پولدار شد و اگر قرار بود انسان‌ها با خواندن این کتاب‌ها پولدار شوند، تاکنون باید میلیون‌ها نفر پولدارتر شده باشند در حالی که اینگونه نیست.

 

نویسنده کتاب روانشناسی مدرن در بوته نقد ادامه داد: دانش باید انسان را با حقیقت آشنا کند نه اینکه به توهم‌های او بیفزاید و ما معتقدیم هیچگاه اصول و آرمان‌های اخلاقی اجازه نمی‌دهد که انسان به هر قیمتی پولدار شود؛ پولدار شدن خوب است ولی نباید اصول انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و گرنه جهان به صورت جنگل خواهد شد.

 

استاد شهریار زرشناس گفت: علاوه بر اینکه کتاب‌های روانشناسی موفقیت در دنیای غرب به دنبال پولدارتر کردن انسان‌ها هستند، با استفاده از روش‌های غلط این تفکر را ترویج می‌کنند و برخی از این روش‌ها در سنت شرق دور هم وجود دارد ولی در شرق دور، آرامش و لبخند خدات با نظام خلقت سازگار است.

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه منطق سرمایه‌داری به دنبال زنده کردن حرص در انسان است و حرص همواره به افزایش اضطراب می‌انجامد،اظهار داشت: اگرچه مشکلات اقتصادی مسئله‌ای غیرقابل انکار است ولی نباید گرفتار توهم شویم و هدف اصلی زندگی را نباید فراموش کنیم و از طرف دیگر بدانیم داستان فقیر ثروتمند یک افسانه است و قرار نیست همه زندگی خود را معطوف به این مسئله کنیم.

 

در بخش دیگری از این نشست، کامران صحت یکی از فعالان دنیای تجارت ابراز داشت: هیچ کتابی انسان را برای رسیدن به موفقیت مجبور به خواندن نمی‌کند و برخی از کتاب‌های روانشناسی موفقیت مباحثی را درباره کمال و لبخند خدات مطرح می‌کنند.

وی اظهار داشت: این کتاب‌ها فقط برای کشورهای غربی است و بومی سازی این کتاب‌ها ضرورت دارد ولی مشکل این است که آموزه‌های دینی در این زمینه برای مردم بیان نشده است و به همین دلیل مردم تمایل به مطالعه کتاب‌های روانشناسی موفقیت پیدا می‌کنند.

 

صحت یادآور شد: در دوره‌ای مردم برای رسیدن به موفقیت به دنبال مدرک بودند ولی بعدها فهمیدند با گرفتن مدرک دانشگاهی نمی‌توانند موفقیت به دست آورند اما متأسفانه امروزه دانشگاه آزاد ملتمسانه به دنبال پذیرش دانشجو است.

منبع : نسیم آنلاین 

+ زندگی غرب ، یک زندگی مدرن سرکوب‌گر است [کتاب‌های موفقیت غربی به توهم می پردازد ]
نخستین تخریب قبور مطهر ائمه‌ بقیع به دست وهابیون سعودی بود
1 روز پیش ارسال شده


نخستین تخریب قبور مطهر ائمه‌ بقیع به دست وهابیون سعودی بود

+ نخستین تخریب قبور مطهر ائمه‌ بقیع به دست وهابیون سعودی بود
اصلاح طلبان در زمین شیطان [ دانلود شماره ۱۳۸ نشریه خط حزب الله ]
1 روز پیش ارسال شده

در هفتهٔ اول تیرماه ۹۷ نشریه خط حزب‌الله به شماره صدوسی‌وهشتم خود رسید.          

به گزارش خط حزب‌الله، در روزهای اخیر عده‌ای از افراد وابسته به جریان‌های خاص از موضع ترس و انفعال با شنیدن خبر حملهٔ نظامی به ایران نامه‌ای خطاب به مسئولان نظام نوشتند و در این نامه به مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا تأکید کردند.

به همین جهت خط حزب‌الله در سخن هفتهٔ این شمارهٔ خود با عنوان «در زمین شیطان» به این نامه پرداخته است.

در بخشی از متن چنین می‌خوانیم: «بعضی در دلِ خود احساس ضعف می‌کنند، یا چشم غرّه‌های آمریکا آنها را می‌ترساند، یا وعده‌های آمریکا و امثال آمریکا دل ضعیف و ناتوانشان را به خود جذب می‌کند؛ لذا به‌سمت آمریکا می‌کشند. آنگاه ملت و جوانان مؤمن و مدیران باایمان و باصفای کشور را متّهم می‌کنند که اینها نمی‌توانند؛ بنابراین ناچاریم برویم تسلیم آمریکا شویم!»(۱۳۸۱/۰۳/۰۱)

همچنین در جنگ اقتصادی امروز، رهبر انقلاب وظایفی را برای مردم برشمردند که در این شماره با توجه به مهم بودن موضوع خط حزب‌الله در اطلاع‌نگاشتی به ۱۰ توصیهٔ رهبر انقلاب به مردم در این جنگ اقتصادی پرداخته است.     

طرح منطقی جمهوری اسلامی برای نابودی رژیم صهیونیستی عنوان ستون «بازخوانی تاریخی» این شماره است که به راه‌حل رهایی سرزمین فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی و چگونگی نابودی این رژیم از منظر رهبر انقلاب پرداخته است.

نظر رهبر انقلاب درباره پیوستن به معاهدات بین‌المللی، مسابقهٔ فوتبالی که رهبر انقلاب تا آخر بازی آن را تماشا کردند، والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به‌وجود بیاید، تا وقتی امکانات کشور در دست عدهٔ معدودی است فقر ریشه‌کن نخواهد شد، اگر مشکل اشتغال حل شود آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد، این ملت با این خصوصیات پرانگیزه و پر نشاط است، مرهم زخم همسر فقط و فقط همسر است و… عناوین بخش‌های دیگر نشریه خط حزب‌الله است که مخاطبین گرامی می‌توانند با مراجعه به نشریه خط حزب الله این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند.

صدوسی‌هشتمین شمارهٔ خط حزب‌الله به روح پرفتوح شهید مهدی خوش سیرت تقدیم شده است.

 

نسخه های چاپی برای کاغذ اندازه A3 هستند و نسخه مطالعه برای موبایل و استفاده روی A4 است. شما می توانید هر نسخه از نشریه را با هزینه حدود ۲۵۰ تومان روی برگه A3 چاپ کنید و اندازه تابلو اعلانات برای کاغذ با ارتفاع حداقل ۷۰سانتیمتر است که حدود ۵هزار تومان هزینه دارد .

تکثیر و توزیع خط حزب‌الله به صورت داوطلبانه و خودجوش است. بدین نحو که برادران و خواهران گرامی فایل نشریه را دانلود کرده، و به تعدادی که امکان دارد تکثیر و در مکان‌هایی مانند مسجد، پایگاه بسیج، هیئت‌های مذهبی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه توزیع می‌کنند.

شماره قبلی نشریه »» ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم [توصیه های یک ساله امام به مسئولین را در خط حزب الله ۱۳۷ بخوانید]

+ اصلاح طلبان در زمین شیطان [ دانلود شماره ۱۳۸ نشریه خط حزب الله ]
هشتم ماه شوال، روز وقوع جنایت بزرگ تاریخ اسلام است
1 روز پیش ارسال شده


هشتم ماه شوال، روز وقوع جنایت بزرگ تاریخ اسلام است

+ هشتم ماه شوال، روز وقوع جنایت بزرگ تاریخ اسلام است
چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟/ ج۱۸ – قسمت دوم | اگر «عبد» باشی مهربانی مولا را باور می‌کنی! ترس از خدا، تو را در موضعِ «عبد» قرار می‌دهد :: لبخند خدا
1 روز پیش ارسال شده

۹۷/۰۳/۳۱

چاپ

ایمیل و پی دی اف

چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟/ ج۱۸ – قسمت دوم

شناسنامه:

برای اینکه مهربانی خدا را باور کنی باید بپذیری که «عبد» هستی/ وقتی عبد شدی، طبیعاً مولا به تو محبت می‌کند/ هیچ چیزی مثل «خوف از خدا» هویت عبد‌بودن را برایمان جا نمی‌اندازد/ چهار اثر مهم ترس از خدا:
۱. عکس‌العمل مهربانانۀ خدا را به‌همراه دارد
۲. تکبر و قساوت‌‌های قلب انسان را فرومی‌ریزد
۳. انسان را با هیجان، به‌سوی خدا «فرار می‌دهد»
۴. انسان را نسبت به خدا در موضِع عبد نسبت به مولا قرار می‌ده

در ادامه بخش‌هایی از هجدهمین شب سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان در مسجد امام صادق(ع) با موضوع «چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟» را به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبخند خدا می‌خوانید:

 • ترس از خدا متناسب با مکانیزم وجودی انسان است و چند اثر یا کارکرد بسیار مهم دارد:

۱. اولین اثرش این است که عکس‌العمل مهربانانۀ خدا را به سراغ آدم می‌آورد. وقتی خائف بشوی خدا آناً به تو مهربانی می‌کند و تو این مهربانی را لمس می‌کنی، می‌چشی و باور می‌کنی و یک تجربۀ مهربانانه از خدا پیدا می‌کنی.

 • تو در جریان «خودسازی» تنها نیستی؛ خودسازی یک فعالیت دونفره است بین «تو و خدا» یعنی یک عمل و عکس‌العملِ دائم، بین تو و خدا وجود دارد. لذا اگر کسی بخواهد باورش به مهربانی خدا بیشتر شود، باید در تعامل دائم با خدا، باور خود را افزایش بدهد.

۲. دومین اثر خوف از خدا این است که تکبر آدم را خودبه‌خود از بین می‌برد و قساوت‌های قلب او را فرومی‌ریزد. وقتی انسان خائف می‌شود تکبرش می‌ریزد؛ آدم خائف، طبیعتاً افتاده‌حال، متواضع و کوچک می‌شود، حتی صدایش هم نازک می‌شود! صدای آیت‌الله بهجت(ره) را در نماز شنیده‌اید؟ ایشان در اوج ضعف و ترس نسبت به پروردگار نماز می‌خواندند و این حالت، در صدایشان موقع نماز، کاملاً مشخص بود.

 • وقتی با ترس از خدا، سنگ‌های قلب انسان فرو ریخت و قساوت‌هایش از بین رفت و قلبش نرم شد، حالا مهربانی خدا را بهتر درک می‌کند، چون خودش هم چیزی از جنس این مهربانی شده است.

۳. سومین اثر خوف از خدا این است که انسان را با هیجان، به‌سوی خدا فرار می‌دهد، انسان را با اصرار، به‌سوی خدا می‌کشاند. وقتی انسان خائف شد، خوبه‌خود به‌سوی خودِ خدا می‌رود، چون از خدا که نمی‌شود فرار کرد «لَا یُمْکِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِک» (دعای کمیل) لذا در روایات به ما تأکید شده است که از خدا به‌سوی خدا فرار کنید (وَ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّه؛ نهج‌البلاغه/خطبه۲۴) یعنی عادی نروید؛ بلکه فرار کنید! وقتی آدم بترسد، عادی نمی‌رود؛ فرار می‌کند! هرکسی می‌‌خواهد محکم به بغل خدا بچسبد و خدا او را در آغوش بگیرد، راهش این است که از خدا بترسد. آیا مادری هست که بچه‌اش از چیزی بترسد و به آغوش او پناه ببرد ولی او بچه‌اش را نوازش نکند؟!

 • امام صادق(ع) می‌فرماید: مؤمن همیشه بین دو تا خوف است؛ یکی ترس از گناهی که انجام داده و نمی‌داند خدا با آن چه برخوردی خواهد کرد؟ ترس دیگرش این است که نمی‌داند در آینده چه خواهد شد. لذا همیشه خائف است و او اصلاح نمی‌شود مگر با خوف «الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لَا یَدْرِی مَا صَنَعَ اللَّهُ فِیهِ وَ عُمُرٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا یَکْتَسِبُ فِیهِ مِنَ الْمَهَالِکِ فَهُوَ لَا یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْخَوْف» (کافی/۲/۷۱) مؤمن جز با خوف، آدم نمی‌شود! یکی از وجوه آدمیت بهره‌بردن از مهربانی خدا، تغذیه‌شدن با مهربانی خدا و ایمان به مهربانی خداست.
 • طبق روایت فوق، مرتبۀ اول ترس مؤمن، ترس از گذشتۀ خود است و مرتبۀ دومش این است که از آیندۀ خودش ترس داشته باشد. البته هر کسی به این مرتبۀ از ترس نمی‌رسد؛ خیلی باید عاقل باشد تا از آینده و عاقبت‌به‌خیری هم بترسد.
 • ما چطور می‌توانیم مهربانی خدا را جذب کنیم؟ اول باید موضع خودمان را نسبت به خدا تعیین کنیم؛ ما چه نسبتی با خدا داریم؟ پسرخالۀ خدا هستیم؟ فرزند او هستیم؟ برادر او هستیم؟ همسایۀ او هستیم؟ هویت اصلی ما این است که «عبد خدا» هستیم و می‌خواهیم به‌عنوان یک عبد و بنده، مهربانی خدا را جلب کنیم.

۴- چهارمین اثر خوف از خدا این است که انسان را نسبت به خدا در موضِع عبدبودن قرار می‌دهد. هیچ چیزی مثل «خوف از خدا» هویت عبد‌بودن ما را برایمان جا نمی‌اندازد. البته «اطاعت از خدا» هم می‌تواند این احساس عبدبودن را تثبیت کند، اما احساسی که حتی زودتر از اطاعت می‌تواند در دل انسان بیاید و عبدبودن را جابیندازد، خوف است. اطاعت خیلی از اوقات سخت است، اما توجه و دقت‌کردن به عذاب‌های خدا، یک‌دفعه‌ای ما را در موضع «عبد» قرار می‌دهد.

 • وقتی عبد شدی، طبیعاً مولا به تو محبت می‌کند و دریغ ندارد. وقتی عبد شدی اصلاً نمی‌توانی قبول کنی که مولا به تو مهربان نیست. مثل بچه‌ای که نمی‌تواند قبول کند مادرش به او مهربان نیست.
 • چه‌کسانی مهربانی خدا را باور نمی‌کنند؟ آنهایی که رابطۀ عبد و مولا را برقرار نکرده‌اند و مولابودن خدا را باور نکرده‌اند، فکر می‌کنند خدا فقط خالق است؛ آن‌هم مثل کارخانه‌ای که مثلاً یک ساعت را ساخته و دیگر ارتباطی با این مخلوق خودش ندارد!
 • برای اینکه مهربانی خدا را باور کنی باید بپذیری که او مولا است و برای اینکه برایت جا بیفتد که او مولا است، باید از او حساب ببری؛ این ترس و حساب‌بردن، جزو لاینفک این رابطه است، بترس؛ بگذار مولا بیاید تو را آرام کند. ما واقعاً خیلی بی‌مزه هستیم؛ خودمان می‌خواهیم خودمان را آرام کنیم! بگذار خدا بیاید آرامت کند!
 • ما چه تصور و چه برداشتی از خدا داریم؟ اگر برداشتمان از خدا به‌گونه‌ای باشد که مهربانی او را درک کنیم، آن‌وقت هرچه خدا به ما اخم کند، یک لحظه هم تصور دیگری غیر از مهربانی خدا از او نخواهیم داشت!
 • اگر مهربانی خدا را باور کنی، آن‌وقت هر آیه‌ای از آیات قرآن، تو را تکان می‌دهد. هر چیزی خدا در قرآن بگوید، هر حکمی، هر امری، هر فرمانی، هر توبیخی… تو آب می‌شوی و از مهربانی خدا اشک می‌ریزی، اصلاً همین‌که خدا شروع کرده به حرف‌زدن با تو، مگر جز از سر محبت است؟! پس دیگر برایت چه فرقی می‌کند که او چه دارد می‌گوید؟ از عذابش می‌گوید یا از نعمتش؟
+ چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟/ ج۱۸ – قسمت دوم | اگر «عبد» باشی مهربانی مولا را باور می‌کنی! ترس از خدا، تو را در موضعِ «عبد» قرار می‌دهد :: لبخند خدا
شهید چمران برای دفاع از اسلام از همه لذتهای دنیوی چشم پوشی کرد
1 روز پیش ارسال شده


شهید چمران برای دفاع از اسلام از همه لذتهای دنیوی چشم پوشی کرد

+ شهید چمران برای دفاع از اسلام از همه لذتهای دنیوی چشم پوشی کرد
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت لبخند خدا محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس